1. Priprav sa
(kúsok teórie)

Viete, že úplne čerstvé vajce sa vo vode ponorí ku dnu, niekoľko dní staré sa vznáša a ešte staršie vajce pláva na hladine? Prečo?

Na teleso ponorené do kvapaliny pôsobí :

Výslednica týchto síl má smer podľa väčšej sily a podľa nej sa aj teleso v kvapaline správa. Správanie telesa v kvapaline môžeme zistiť aj porovnaním hustoty telesa a hustoty kvapaliny. Pre lepší prehľad si vzťahy medzi veličinami a správaním telesa zapíšeme do tabuľky :

Porovnanie
rk - hustota kvapaliny
rT- hustota telesa

Porovnanie
Fg -gravitačná sila
FVZ  -vztlaková sila

Smer výslednice síl

Správanie sa telesa v kvapaline

r> rK F>   FVZ smeruje zvislo nadol potápa sa
rT < rK F<   FVZ smeruje zvislo nahor stúpa
r= rK Fg   =  FVZ je nulová vznáša sa

Teraz môžme odpovedať na úvodnú otázku. Čerstvé vajce má väčšiu hustotu ako voda, preto sa potopí, staršie má hustotu rovnakú ako voda, preto sa vznáša a veľmi staré má hustotu menšiu ako voda (prirodzený proces, pri ktorm vzniknú plyny), preto bude plávať na hladine.

Skús si uvedené fakty overiť v kroku 2 na virtuálnom experimente.